Starše vabimo, da v aprilu po temeljitem razmisleku skupaj z učencem opravijo izbor preko eAsistenta. Upoštevajte interese in obremenitve učencev, spreminjanje odločitev po roku oddaje niso mogoče.

RazredOIP
7. rFilmska vzgoja – Kaj je film?
 Glasbeni projekt
 Gledališki klub
 Likovno snovanje 1
 Literarni klub
 Nemščina 1
 Obdelava gradiv – les
 Risanje v geometriji in tehniki
 Sonce, Luna, Zemlja
 Šolsko novinarstvo
 Šport za sprostitev
 Turistična vzgoja
 Urejanje besedil
 Verstva in etika 1
 Vzgoja za medije – tisk
  
8. rFilmska vzgoja – Filmski žanri
 Glasbena dela
 Glasbeni projekt
 Gledališki klub
 Izbrani šport Odbojka
 Likovno snovanje 2
 Literarni klub
 Multimedija
 Nemščina 2
 Poskusi v kemiji
 Risanje v geometriji in tehniki
 Šolsko novinarstvo
 Vzgoja za medije – tisk
  
9. rFilmska vzgoja – Film in družba
 Glasbeni projekt
 Gledališki klub
 Likovno snovanje 3
 Literarni klub
 Nemščina 3
 Računalniška omrežja
 Retorika
 Risanje v geometriji in tehniki
 Šolsko novinarstvo
 Šport za zdravje
 Vzgoja za medije – tisk

7. razred

Filmska vzgoja – Kaj je film?

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Filmska vzgoja – Kaj je film

Namenjeno učencem 7. razredov. Učenci dobijo vpogled v osnove filmske kulture:

 • razumejo film kot ustvarjalni proces in umetniško predstavljanje;
 • spoznajo proces nastajanja filma, filmske žanre;
 • ob ogledu filmov (filmska projekcija, filmski večer) in s pogovorom o njem oblikujejo svoja merila za vrednotenje filma; 
 • razvijajo lastno doživljanje filma na različnih ravneh ter se učijo izražati svoja spoznanja (ocena filma, filmska zgodba, foto-zgodba, pripoved v stripu, zgodboris za izbrani odlomek filma, itd.)
 • razvijajo lastno ustvarjalnost na področju animiranega filma;
 • ob filmskih vsebinah osebnostno rastejo, razvijajo sočutje in dovzetnost za doživljanje drugih in sebe.

Glasbeni projekt

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Ponuja učencem aktivno glasbeno udejstvovanje ter ustvarjanje glasbene PREDSTAVE.

a) spoznavali boste glasbeni stil JAZZ, ustvarjali različne ritme in se urili v glasbeni improvizaciji,

b) razvijali boste svojo glasbeno ustvarjalnost in sposobnosti z glasbili in petjem, samostojno in v skupini,

c) Glasbeno predznanje je zaželjeno, ni pogoj. Lahko uporabljate svoj inštrument (ki ga že igrate v glasbeni šoli), na razpolago imamo različna druga glasbila: naša lastna, zvočne cevi – boomwhakerji, cajon, Orffova glasbila itd.

Gledališki klub

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Učenec se seznani z gledališkimi pojmi. Uči se nastopati in premagovati strah pred nastopom, kar krepi osebnostno rast.  Sposobnost vživljanja v druge in prepričljivo igro vlog se nauči z vajami.

Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Poleg tega je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih.

Likovno snovanje 1

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Učenci:

 • razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo;
 • razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti;
 • bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje;
 • usvajajo elementarna znanja likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote;  
 • se seznanjajo z likovnimi izrazi in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo;
 • ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost;
 • z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo telesno-kiparski odnos in občutenje likovnega prostora;   
 • se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom;
 • razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost;
 • bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete;
 • razvijajo čut za lepo;
 • spoznavajo vlogo in pomen vizualnih komunikacij v ožjem in širšem okolju;  
 • razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah;
 • razvijajo odnos za likovne stvaritve, nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine;
 • razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov;
 • razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture in zmožnost vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju.

Literarni klub

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Literarni klub ponuja učencem vpogled v čarobni svet književnosti.

Pri tem izbirnem predmetu pričakujemo učence, ki kdaj pa kdaj zamenjajo računalniški ali televizijski ekran za knjigo in se prepustijo domišljiji: pogovarjali se bomo o njihovih najljubših knjigah in avtorjih, prebrali knjige za bralno značko in predlagali svoje.  Spoznavali se bomo tako s slovensko kot tudi s svetovno literaturo, odkrivali »dobre stare klasike« in jim dodajali sodobne.

Ne bo manjkalo tudi pisnih izdelkov. Vzpodbujali bomo kreativno pisanje in se potrudili z izdelavo svoje knjige, morda celo pesniške zbirke ter se z izdelki udeleževali literarnih natečajev.

Naj knjiga ne bo nujno zlo domačega branja, ki ga moramo opraviti. Ponudi nam lahko fantastična doživetja, če smo ji le pripravljeni dati priložnost!

Nemščina 1

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Nemščina 1 je izbirni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 7. razredu. Izvaja se v obsegu dveh ur tedensko. Učenci bodo spoznali osnovno besedišče in jezikovne strukture obravnavanih tem. Učne vsebine so: družina, konjički in prosti čas, živali, države in jeziki, šola, razred, prijatelji, jedi in pijače, čas in podobno. Pouk popestrimo z didaktičnimi igrami, križankami, pesmimi, plakati na različne teme ter drugim, saj to pripomore k boljšemu razumevanju nemškega jezika in kulture.

Pouk nemščine temelji predvsem na govornem izražanju, urimo pa tudi slušno razumevanje in pisanje. Učenci bodo tako razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno izražanje.

Učencem bo znanje, ki ga pridobijo pri nemščini kot izbirnem predmetu, koristilo pri nadaljnjem šolanju.

Nemščino govori več kot 100 milijonov ljudi v Evropi – postani še ti eden izmed njih.

Obdelava gradiv: les

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

CILJI predmeta OGL: učenci načrtujejo in izdelajo izdelke iz lesnih in drugih gradiv – izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo. Pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke (zarisovanje, brušenje, žaganje, vrtanje …). Ugotavljajo osnovne tehnološke in estetske lastnosti lesnih gradiv.

VSEBINE: iskanje idej za izdelek iz lesa – načrtovanje izdelka iz lesa v kombinaciji z drugimi gradivi z uporabo postopkov obdelave lesnih gradiv.

NAČINI DELA: praktično delo in teoretično delo. Pouk bo potekal v učilnici TIT.

Risanje v geometriji in tehniki

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

CILJI predmeta risanje v geometriji in tehniki: namenjen je predvsem učencem osnovnih šol, ki se odločajo izobraževati na Srednji šoli za oblikovanje, gimnaziji, gradbeno-tehnični šoli … Kasneje za študij arhitekture, krajinske arhitekture, likovne umetnosti in oblikovanja.

VSEBINE: učenci pridobijo spoznanja o percepciji prostora. Znanja in veščine lahko uporabijo pri predmetih: likovna umetnost – risanje in slikanje, opisna geometrija, tehnično risanje, predstavitvene tehnike …

NAČIN DELA: program bo prilagojen v odvisnosti do inovativnosti idej in nadarjenosti učenca/-ke.  Pouk bo potekal v učilnici LUM in mestnem središču Kranja.

Sonce, Luna, Zemlja

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri izbirnem predmetu Sonce, Luna, Zemlja (astronomija) se učenci seznanijo z osnovnimi naravnimi zakonitostmi ter odkrivajo nova znanja na področju astronomije. Pri predmetu raziskujemo in se čudimo razsežnosti vesolja.

Šolsko novinarstvo

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo učenci razvijajo in poglabljajo znanja, pridobljena pri predmetu slovenščine. Navezuje se na tradicijo osnovnošolskih novinarskih krožkov in uredništev šolskih glasil. Predmet ponuja tudi možnosti raziskovalnih dejavnosti na področju slovenskega jezikoslovja in ljudskega izročila. Učenci pri praktičnem delu z besedili sprejemajo in tvorijo neumetnostna besedila ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih besedil. Učenci iščejo, berejo in analizirajo različne članke v časopisih in revijah, pišejo članke na teme, ki jih zanimajo. Pripravljajo in izdajajo šolski ali razredni časopis. Spoznavajo delo novinarjev. Učenci se seznanijo z besedilnimi vrstami: vest, poročilo, reportaža, anketa, intervju, komentar, članek, ocena ter jih tudi sami pišejo. Izpopolnjujejo tudi znanje slovenskega jezika.
Pouk poteka eno uro na teden (na leto 35 ur) v obliki pogovorov, skupinskega dela in tudi na terenu.

Šport za sprostitev

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1 (oz. sklop ur)

Namen programa ŠSP je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov zelo pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Ponudba in izpeljava programa je v veliki meri odvisna od prostorskih in materialnih možnosti šole. Nekatere vsebine je možno izpeljati le v strnjeni obliki (pohodništvo, rafting, tekaške prireditve, kegljanje, lokostrelstvo, golf …), zato take vsebine potekajo zunaj šole in tudi zunaj urnika. Prav zato so določene vsebine pri ŠSP povezane z minimalnimi finančnimi stroški.

Turistična vzgoja

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri tem izbirnem predmetu se učenci seznanijo z osnovami turizma in turizmom kot gospodarsko dejavnostjo, vplivom turizma na okolje in poklici, ki so povezani s turizmom. Spoznajo, kako naravna in kulturna dediščina vplivata na razvoj turističnega kraja. Zbirajo spominke, prospekte in ostale reklamne publikacije. Raziskujejo domači kraj v obliki terenskega dela in spoznajo turistične zanimivosti v domačem kraju.

Nižji denarni stroški so vezani na terensko delo.

Urejanje besedil

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri predmetu urejanje besedil bodo učenci pridobili osnovno znanje in veščine o sestavi računalnika, spoznali strojno in programsko opremo računalnika ter uporabljali programsko orodje Microsoft Word za ustvarjanje, urejanje in oblikovanje besedilnih dokumentov. Naučili se bodo tudi osnov pisanja seminarskih nalog in povzemanja besedila.

Verstva in etika 1

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri predmetu Verstva in etika učenci spoznajo najbolj razširjenih pet verstev na svetu, prevladujoča verstva v Sloveniji skupaj z njihovimi značilnostmi kot obvezne teme.

Kot izbirne teme: verski vzori in vzorniki, azijska verstva, tadicionalne religije, novodobne verske oblike, reševanje nasprotij.

Vzgoja za medije – tisk (fotografija in video)

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

CILJI: Učenci spoznajo skupne značilnosti množilnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja.

Fotografijo spoznajo kot likovno in vizualno refleksijo na dogodke v šoli in mestu.

VSEBINA: Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. Na koncu prvega leta učenci izdajo svoj fotografski časopis.

NAČIN DELA: Program bo prilagojen v odvisnosti od inovativnosti idej, interesov in inovativnosti učenca/ke. Pouk bo potekal v učilnici TIT in mestnem središču Kranja.


8. razred

Filmska vzgoja – Filmski žanri

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Izbirni predmet je izključno namenjen učencem 8. razredov osnovne šole v obsegu 35 ur. Pri tem izbirnem predmetu se ukvarjamo s filmskimi žanri.
Zajema ogled filmov, seznanitev s filmskimi žanri in zgodovino filma. Učenci se preizkusijo v ustvarjanju kratkega igranega filma.
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca. Pri igrani miniaturi učenci izvedejo le kratek skeč oziroma posnamejo le en prizor, ki kaže lastnosti izbranega žanra. Dolžina igrane miniature je lahko od 1 do 4 minute. Pri tem gre predvsem za filmske poizkuse igrane miniature in ne celostne izdelave filma.

Glasbena dela

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

V času rednega poteka pouka glasbene umetnosti je zaradi preobilice snovi in dela na voljo premalo časa, da bi učenci večkrat počeli tisto, kar je temeljni namen glasbe – poslušanje, podoživljanje, spoznavanje ter pogovori o glasbi z za učenca prijaznejše plati. Predmet glasbena dela je namenjen ravno temu, da:

a) učenci odkrivajo izbran repertoar umetniških glasbenih del, ustvarjalno izbirajo svoj izbor skladb, glasbo vrednotijo in oblikujejo glasbeni okus;

b) se učenci naučijo aktivno izbirati koncerte, se urijo v aktivnem poslušanju in v izražanju svojih spoznanj;

c) predvideni so obiski koncerta in /ali predstave.

Glasbeni projekt

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Ponuja učencem aktivno glasbeno udejstvovanje ter ustvarjanje glasbene PREDSTAVE.

a) spoznavali boste glasbeni stil JAZZ, ustvarjali različne ritme in se urili v glasbeni improvizaciji,

b) razvijali boste svojo glasbeno ustvarjalnost in sposobnosti z glasbili in petjem, samostojno in v skupini,

c) Glasbeno predznanje je zaželjeno, ni pogoj. Lahko uporabljate svoj inštrument (ki ga že igrate v glasbeni šoli), na razpolago imamo različna druga glasbila: naša lastna, zvočne cevi – boomwhakerji, cajon, Orffova glasbila itd.

Gledališki klub

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Učenec se seznani z gledališkimi pojmi. Uči se nastopati in premagovati strah pred nastopom, kar krepi osebnostno rast.  Sposobnost vživljanja v druge in prepričljivo igro vlog se nauči z vajami.

Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Poleg tega je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih.

Izbrani šport Odbojka

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1 (oz. sklop ur)

Vsebina predmeta (odbojka):

 • osnovni tehnični elementi: zgornji in spodnji odboj, spodnji servis;
 • učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov: podaja, sprejem servisa, zgornji servis, napadalni udarec, enojni in dvojni blok, sistemi igre;
 • uspešna uporaba tehničnih in taktičnih elementov v igri;
 • pravila igre in sodniški znaki;
 • seznanitev z odbojko na mivki (učenci prispevajo za igrišče in avtobusni prevoz – okvirno 5 €); ogled odbojkarske tekme.

Vsebina predmeta (košarka):

 • osnove tehnike (vodenje, zaustavljanje, met na koš, podajanje, preigravanje …);
 • osnove taktike (vtekanje, odkrivanje, križanje, protinapad, igra 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 …);
 • cilj – uspešna uporaba tehničnih in taktičnih elementov v igri.

Likovno snovanje 2

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Učenci:

 • razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo;
 • razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti;
 • bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje;
 • usvajajo elementarna znanja likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote;
 • se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo;
 • ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost;
 • z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo telesno-kiparski odnos in občutenje likovnega prostora; 
 • se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom;
 • razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost;
 • bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete;
 • razvijajo čut za lepo;
 • spoznavajo vlogo in pomen vizualnih komunikacij v ožjem in širšem okolju; 
 • razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah;
 • razvijajo odnos za likovne stvaritve, nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine;
 • razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov;
 • razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture in zmožnost vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju.

Literarni klub

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Literarni klub ponuja učencem vpogled v čarobni svet književnosti.

Pri tem izbirnem predmetu pričakujemo učence, ki kdaj pa kdaj zamenjajo računalniški ali televizijski ekran za knjigo in se prepustijo domišljiji: pogovarjali se bomo o njihovih najljubših knjigah in avtorjih, prebrali knjige za bralno značko in predlagali svoje.  Spoznavali se bomo tako s slovensko kot tudi s svetovno literaturo, odkrivali »dobre stare klasike« in jim dodajali sodobne.

Ne bo manjkalo tudi pisnih izdelkov. Vzpodbujali bomo kreativno pisanje in se potrudili z izdelavo svoje knjige, morda celo pesniške zbirke ter se z izdelki udeleževali literarnih natečajev.

Naj knjiga ne bo nujno zlo domačega branja, ki ga moramo opraviti. Ponudi nam lahko fantastična doživetja, če smo ji le pripravljeni dati priložnost!

Multimedija

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Učenci pri predmetu razvijajo znanja in spretnosti za učinkovito in uspešno uporabo računalniške tehnologije. Naučijo se kakovostne uporabe programov za predstavitev informacij na več različnih načinov. Naučili se bodo strategij uspešnega in učinkovitega iskanja informacij, izdelali multimedijsko predstavitev v MS-PowerPoint, oblikovali tabele in grafe v MS-Excel ter spoznali osnove obdelave slik, zvoka in videoposnetkov.

Nemščina 2

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Nemščina 2 je izbirni predmet, namenjen učencem 8. razredov, ki so se nemščino že učili v 7. razredu. Nemščina 2 je nadaljevalna stopnja poznavanja nemškega jezika, zato mora imeti učenec ustrezno predznanje. Izvaja se v obsegu dveh ur tedensko.

Učenci nadgrajujejo svoje znanje ter spoznajo osnovno besedišče in jezikovne strukture obravnavanih tem, kot so: dom (hiša, stanovanje), zdravje, deli telesa, nezgode, izražanje v pretekliku, pisanje kratkih besedil in drugo. Pouk popestrimo z didaktičnimi igrami, križankami, plakati na različne teme ter drugim, saj to pripomore k boljšemu razumevanju nemškega jezika in kulture.

Pouk nemščine temelji predvsem na govornem izražanju, urimo pa tudi slušno razumevanje in pisanje. Učenci bodo tako razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učencem bo znanje, ki ga pridobijo pri nemščini kot izbirnem predmetu, koristilo pri nadaljnjem šolanju.

Poskusi v kemiji

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Pri izbirnem predmetu POK se razvija in poglablja naravoslovna pismenost ter učenje z raziskovanjem. Učenci boste preko skupinskega ali individualnega eksperimentiranja poglabljali znanje, ki ga boste usvojili pri kemiji. Pri tem predmetu se boste učenci seznanili z uporabnostjo izbranih snovi v vsakdanjem življenju. Če te poleg zapisanega zanimajo tudi poskusi in izvajanje poskusov, je izbirni predmet poskusi v kemiji prava odločitev.  Pri urah izvajamo tudi atraktivne poskuse, kot so slonova zobna pasta, faraonove kače, zlati dež, mavrična pena, sladkorni stolp, pokalni plin … Učenci boste spoznali, da je kemija tako poučna kot zabavna.

Risanje v geometriji in tehniki

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

CILJI predmeta Risanje v geometriji in tehniki: namenjen je predvsem učencem osnovnih šol, ki se odločajo izobraževati na Srednji šoli za oblikovanje, gimnaziji, gradbeno-tehnični šoli … Kasneje za študij arhitekture, krajinske arhitekture, likovne umetnosti in oblikovanja.

VSEBINE: učenci pridobijo spoznanja o percepciji prostora. Znanja in veščine lahko uporabijo pri predmetih: likovna umetnost – risanje in slikanje, opisna geometrija, tehnično risanje, predstavitvene tehnike …

NAČIN DELA: program bo prilagojen v odvisnosti do inovativnosti idej in nadarjenosti učenca/-ke.  Pouk bo potekal v učilnici LUM in mestnem središču Kranja.

Šolsko novinarstvo

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo učenci razvijajo in poglabljajo znanja, pridobljena pri predmetu slovenščine. Navezuje se na tradicijo osnovnošolskih novinarskih krožkov in uredništev šolskih glasil. Predmet ponuja tudi možnosti raziskovalnih dejavnosti na področju slovenskega jezikoslovja in ljudskega izročila. Učenci pri praktičnem delu z besedili sprejemajo in tvorijo neumetnostna besedila ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih besedil. Učenci iščejo, berejo in analizirajo različne članke v časopisih in revijah, pišejo članke na teme, ki jih zanimajo. Pripravljajo in izdajajo šolski ali razredni časopis. Spoznavajo delo novinarjev. Učenci se seznanijo z besedilnimi vrstami: vest, poročilo, reportaža, anketa, intervju, komentar, članek, ocena ter jih tudi sami pišejo. Izpopolnjujejo tudi znanje slovenskega jezika.
Pouk poteka eno uro na teden (na leto 35 ur) v obliki pogovorov, skupinskega dela in tudi na terenu.

Vzgoja za medije – tisk (fotografija in video)

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

CILJI: Učenci spoznajo skupne značilnosti množilnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja.

Fotografijo spoznajo kot likovno in vizualno refleksijo na dogodke v šoli in mestu.

VSEBINA: Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. Na koncu prvega leta učenci izdajo svoj fotografski časopis.

NAČIN DELA: Program bo prilagojen v odvisnosti od inovativnosti idej, interesov in inovativnosti učenca/ke. Pouk bo potekal v učilnici TIT in mestnem središču Kranja.


9. razred

Filmska vzgoja – Film in družba

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

FILMSKA VZGOJA 3 – Izbirni predmet je namenjen izključno učencem 9. razredov osnovne šole v obsegu 35 ur.

V okviru predmeta se bomo naučili vseh ključnih dejavnosti, potrebnih za snemanje kratkih filmov. Del FVZ3 je vezan na skupne dejavnosti s FVZ1 in FVZ2 (ogled kratkih filmov na Filmskem festivalu ZOOM v Ljubljani in ogled filmov v okviru Evropske nagrade mladega filmskega občinstva in še kaj …). Pri izdelavi filma bomo šli skozi cel proces, in sicer od iskanja idej, pisanja scenarija, zgodborisa (storyboard), snemanja do montaže ter distribucije. Seveda vse ideje, scenarije in načine snemanja ter montaže predebatiramo s pomočjo že prej osvojenega znanja ter na primerih o različnih žanrih, filmskih izrezih, kadrih, globini polja itd. Prav tako na skupnem projektu – videu, ki ga naredimo pred kratkimi filmi, pregledamo in preverimo vse vloge, v katere se lahko mladi ustvarjalci postavijo: igranje, pisanje scenarija, snemanje, zvok, montaža, distribucija …

Glasbeni projekt

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Ponuja učencem aktivno glasbeno udejstvovanje ter ustvarjanje glasbene PREDSTAVE.

a) spoznavali boste glasbeni stil JAZZ, ustvarjali različne ritme in se urili v glasbeni improvizaciji,

b) razvijali boste svojo glasbeno ustvarjalnost in sposobnosti z glasbili in petjem, samostojno in v skupini,

c) Glasbeno predznanje je zaželjeno, ni pogoj. Lahko uporabljate svoj inštrument (ki ga že igrate v glasbeni šoli), na razpolago imamo različna druga glasbila: naša lastna, zvočne cevi – boomwhakerji, cajon, Orffova glasbila itd.

Gledališki klub

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Učenec se seznani z gledališkimi pojmi. Uči se nastopati in premagovati strah pred nastopom, kar krepi osebnostno rast.  Sposobnost vživljanja v druge in prepričljivo igro vlog se nauči z vajami.

Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Poleg tega je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih.

Likovno snovanje 3

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Učenci:

 • razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo;
 • razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti;
 • bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje;
 • usvajajo elementarna znanja likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote;
 • se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo;
 • ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost;
 • z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo telesno-kiparski odnos in občutenje likovnega prostora; 
 • se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom;
 • razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost;
 • bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete;
 • razvijajo čut za lepo;
 • spoznavajo vlogo in pomen vizualnih komunikacij v ožjem in širšem okolju; 
 • razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah;
 • razvijajo odnos za likovne stvaritve, nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine;
 • razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov;
 • razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture in zmožnost vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju.

Literarni klub

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Literarni klub ponuja učencem vpogled v čarobni svet književnosti.

Pri tem izbirnem predmetu pričakujemo učence, ki kdaj pa kdaj zamenjajo računalniški ali televizijski ekran za knjigo in se prepustijo domišljiji: pogovarjali se bomo o njihovih najljubših knjigah in avtorjih, prebrali knjige za bralno značko in predlagali svoje.  Spoznavali se bomo tako s slovensko kot tudi s svetovno literaturo, odkrivali »dobre stare klasike« in jim dodajali sodobne.

Ne bo manjkalo tudi pisnih izdelkov. Vzpodbujali bomo kreativno pisanje in se potrudili z izdelavo svoje knjige, morda celo pesniške zbirke ter se z izdelki udeleževali literarnih natečajev.

Naj knjiga ne bo nujno zlo domačega branja, ki ga moramo opraviti. Ponudi nam lahko fantastična doživetja, če smo ji le pripravljeni dati priložnost!

Nemščina 3

Letno število ur: 64

Tedensko število ur: 2

Nemščina 3 je izbirni predmet, namenjen učencem 9. razredov, ki so se nemščino že učili v 7. in 8. razredu. Nemščina 3 je nadaljevalna stopnja, zato mora imeti učenec ustrezno predznanje. Izvaja se v obsegu dveh ur tedensko.

Učenci nadgrajujejo in utrjujejo svoje znanje, spoznavajo in ponavljajo osnovno besedišče in jezikovne strukture obravnavanih tem, in sicer: mesto, stanovanje, delo in poklic, oblačila in obutev, svet včeraj, danes, jutri, prazniki, rojstni dan in podobno. Pouk popestrimo z didaktičnimi igrami, križankami, plakati na različne teme ter drugim, saj to pripomore k boljšemu razumevanju nemškega jezika in kulture.

Pouk nemščine temelji predvsem na govornem izražanju, urimo pa tudi slušno razumevanje in pisanje. Učenci bodo tako razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učencem bo znanje, ki ga pridobijo pri nemščini kot izbirnem predmetu, koristilo pri nadaljnjem šolanju.

Računalniška omrežja

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Učenci pri predmetu spoznavajo zgradbo in pomen računalniških omrežij, iskanja in vrednotenja informacij in razvijajo digitalno pismenost. Učenci bodo spoznali programski jezik HTML in izdelali svojo prvo spletno stran, ki jo bodo grafično oblikovali s pomočjo uporabe CSS-a. Naučili se bodo uporabljati Arnesovo okolje za izdelavo spletnih strani WordPress in v njem izdelali zahtevnejšo spletno stran. Naredili bodo tudi prve korake v svet programiranja v jeziku python.

Retorika

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Učenci naj bi se pri retoriki naučili samostojnega, povezovalnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč. To je pomembno pri govornem nastopanju pri pouku slovenskega jezika, pa tudi pri drugih predmetih ter v teku nadaljnjega izobraževanja. Poznavanje ustrezne retorike in izražanja ter zagovarjanja misli je uporabno na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja.

Risanje v geometriji in tehniki

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

CILJI predmeta risanje v geometriji in tehniki: namenjen je predvsem učencem osnovnih šol, ki se odločajo izobraževati na Srednji šoli za oblikovanje, gimnaziji, gradbeno-tehnični šoli … Kasneje za študij arhitekture, krajinske arhitekture, likovne umetnosti in oblikovanja.

VSEBINE: učenci pridobijo spoznanja o percepciji prostora. Znanja in veščine lahko uporabijo pri predmetih: likovna umetnost – risanje in slikanje, opisna geometrija, tehnično risanje, predstavitvene tehnike …

NAČIN DELA: program bo prilagojen v odvisnosti do inovativnosti idej in nadarjenosti učenca/-ke.  Pouk bo potekal v učilnici LUM in mestnem središču Kranja.

Šolsko novinarstvo

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo učenci razvijajo in poglabljajo znanja, pridobljena pri predmetu slovenščine. Navezuje se na tradicijo osnovnošolskih novinarskih krožkov in uredništev šolskih glasil. Predmet ponuja tudi možnosti raziskovalnih dejavnosti na področju slovenskega jezikoslovja in ljudskega izročila. Učenci pri praktičnem delu z besedili sprejemajo in tvorijo neumetnostna besedila ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih besedil. Učenci iščejo, berejo in analizirajo različne članke v časopisih in revijah, pišejo članke na teme, ki jih zanimajo. Pripravljajo in izdajajo šolski ali razredni časopis. Spoznavajo delo novinarjev. Učenci se seznanijo z besedilnimi vrstami: vest, poročilo, reportaža, anketa, intervju, komentar, članek, ocena ter jih tudi sami pišejo. Izpopolnjujejo tudi znanje slovenskega jezika.
Pouk poteka eno uro na teden (na leto 35 ur) v obliki pogovorov, skupinskega dela in tudi na terenu.

Šport za zdravje

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1 (oz. sklop ur)

Namen programa ŠZZ je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov zelo pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Ponudba in izpeljava programa je v veliki meri odvisna od prostorskih in materialnih možnosti šole. Nekatere vsebine je možno izpeljati le v strnjeni obliki (pohodništvo, tekaške prireditve, bowling, plezanje …), zato take vsebine potekajo izven šole in urnika. Prav zato so določene vsebine pri ŠZZ povezane z minimalnimi finančnimi stroški.

Vzgoja za medije – tisk (fotografija in video)

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

CILJI: Učenci spoznajo skupne značilnosti množilnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja.

Fotografijo spoznajo kot likovno in vizualno refleksijo na dogodke v šoli in mestu.

VSEBINA: Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. Na koncu prvega leta učenci izdajo svoj fotografski časopis.

NAČIN DELA: Program bo prilagojen v odvisnosti od inovativnosti idej, interesov in inovativnosti učenca/ke. Pouk bo potekal v učilnici TIT in mestnem središču Kranja.