Redni vpis v vrtec se je z dnem 13.3.2024 zaključil. Upoštevane so bile vloge prejete osebno ali preko e-pošte do vključno četrtka, 13.3.2023 in vloge, ki so bile oddane preko priporočene pošte do dne 13.3.2023. 

Starši boste preko navadne pošte prejeli obvestilo o prejemu vloge ter o morebitnih dopolnitvah. 

Po zaključku rednega vpisa lahko starši oddate vlogo za vpis po roku.

Vpis po roku oziroma vpis med letom

Vlogo za vpis po roku starši oddate v vrtec v katerega želite vpisati otroka. Izbirate lahko le med enotami vrtca v katerega oddate. Vlogo pa lahko oddate v več vrtcev hkrati.

Vloga za vpis otroka 2024-2025- oddana po rednem vpisu, veljavna od 14.3.2024_do_31.8.2025 

Način sprejema otrok, kateri starši so vlogo vložili po roku je zapisan v 25. členu Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec:

Dokler velja centralni čakalni seznam, vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji  v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložili individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma podpisane pogodbe o vključitvi otroka v vrtec ne vrnejo v roku 5 delovnih dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe  ali, če na prosto mesto v vrtcu, upoštevajoč starost otroka ter program vrtca, ki se izvaja v oddelku, ne more vključiti nobenega izmed otrok, ki so uvrščeni na centralni čakalni seznam.

Vrte.c pri naknadnem sprejemu otrok v vrtec upošteva datum oddane vloge, občino stalnega oziroma začasnega (v primeru, ko gre za otroka tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) prebivališča starša in otroka, starost otroka ter program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci, katerih vloga za vpis otroka v vrtec je bila oddana prej in imajo stalno oziroma začasno (v primeru, ko gre za otroka tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) prebivališče na območju Mestne občine Kranj ter otrok izpolnjuje pogoje za sprejem. V primeru, da je bilo več vlog oddanih na isti dan, se uporabi še dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, da je bilo več otrok rojenih na isti dan, se upošteva dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh številk.

V primeru, ko na čakalnem seznamu vrtca za naknadni sprejem, ni več otrok s stalnim oziroma začasnim (v primeru, ko gre za otroka tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) prebivališčem, na območju Mestne občine Kranj, ki bi izpolnjevali pogoj za sprejem, vrtec lahko sprejme tudi otroka iz druge občine, in sicer na način, ki velja za otroke iz območja Mestne občine Kranj.

Starši na vlogi za vpis otroka v vrtec, ki jo oddajo po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, lahko izberejo le vrtec oziroma enote vrtca, kamor oddajo vlogo. Čakalni seznami posameznih vrtcev za naknadni sprejem se ne združujejo.

O sprejemu otrok na podlagi tega člena odloča ravnatelj oziroma direktor vrtca ali od njega pooblaščena oseba.