Nacionalno preverjanje znanja
V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v
nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti
šolskega dela.
Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole.
Ob koncu 6. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne
predmete: slovenščino, matematiko in angleščino.
Ob koncu 9. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne
predmete: slovenščino, matematiko in geografijo (tretji predmet, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo).
Namen nacionalnega preverjanja znanja
Temeljni namen NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji,
ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in
izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov
znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje
vzgojno-izobraževalno delo.
Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem
omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo
šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova
močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi z vrstniki v
državi).
Dosežek učenca pri NPZ-ju ima formativno funkcijo in ne vpliva na zaključno oceno,
ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne
šole. Prav tako niso dosežki NPZ namenjeni temu, da bi le na podlagi dosežkov
učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali
posameznega učitelja.
Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v
primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek
zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.
Na podlagi navedenega je pomembno, da se dosežki učencev pri NPZ-ju na šoli
analizirajo, da strokovni delavci šole skupaj s starši in učenci razmislijo o uspešnosti
učencev pri posamezni nalogi, se pogovorijo o njihovem načinu reševanja posamezne
naloge, o napredku posameznega učenca in na tej podlagi načrtujejo nadaljnje
učenje.
Skladno z veljavno zakonodajo – Zakon o osnovni šoli je pomembno izpostaviti, da
osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju
znanja ter, da se podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja ne
smejo uporabiti za razvrščanje šol.
Posebnosti pri opravljanju nacionalnega preverjanja znanja
Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence.
Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič
vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo NPZ v tem
šolskem letu prostovoljno.
Vir: https://www.gov.si/teme/nacionalno-preverjanje-znanja/

 

Oznake: