Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši!

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (za učence od 7. do 9. razreda).

Učenci morajo izbrati 2 uri izbirnih predmetov, lahko tudi 3, če starši s tem soglašajo. V primeru, da učenec izbira predmete za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuja jezika – nemščina in ruščina sta edina izbirna predmeta, ki se izvajata dve uri tedensko).

Učenci so pri pouku izbirnih predmetov ocenjeni (ocene od 1 do 5) in lahko napredujejo v naslednji razred le, če imajo pozitivno zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Istega predmeta, ki ga je učenec že obiskoval v 7. oz. 8. razredu, ne sme izbrati ponovno. Prav tako učenec 8. razreda lahko izbere le eno skupino predmeta Izbrani šport.

IP Nemščina lahko NI2 (NI3) izbere učenec, ki je predhodno obiskoval NI1 (NI2). Pri pouku jezika je smiselno, da ga učenec obiskuje vsa tri leta.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Kranj), je na predlog staršev (oddana izpolnjena vloga) lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole določa (glede na skupno število učencev 7., 8. in 9. razreda) največje možno število skupin obveznih izbirnih predmetov, ki jih šola v posameznem šolskem letu lahko izvaja. Šola mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Ostala ponudba izbirnih predmetov je v pristojnosti šole.

Postopek izbire izvedejo starši skupaj z otrokom.

Predstavitev izbirnih predmetov bo objavljena na spletni strani šole v mesecu marcu.

V mesecu aprilu bo na portalu eA za starše odprt sklop izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem bo napisano »Izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih bomo ponudili (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu.

Po pogovoru z vašim otrokom ponujene predmete razvrstite. Na vrhu seznama izberite tisti predmet, ki bi ga vaš otrok najraje obiskoval in nadaljujte po prednostni lestvici (izberite vsaj 6 predmetov).

Če se strinjate, da bo vaš otrok obiskoval 3 ure obveznih izbirnih predmetov, morate to odkljukati na desni strani obrazca.

Otrok, ki hodi v javno veljavno glasbeno šolo, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Če želite uveljavljati obiskovanje javno veljavne glasbene šole, to označite na desni strani obrazca v eA in izpolnjeno ter podpisano vlogo oddajte v tajništvo šole do konca meseca aprila.

Prijavnic na izbirne predmete vam ni treba tiskati!

Če boste pri izpolnjevanju prijavnic potrebovali pomoč, vam jo bomo nudili preko elektronske pošte ali telefona.

Ob zaključku postopka bomo na podlagi prijav določili, katere predmete bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali in katerih ne. Če bo vaš otrok izbral predmet, ki ga ne bomo izvajali, mu bo določen naslednji predmet s prednostne lestvice, ki ga želi obiskovati.

Ob koncu postopka bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, vaši otroci pa jih bodo prinesli domov v podpis v dveh izvodih. En izvod bo moral otrok vrniti šoli, drug izvod bo ostal vam.

Menjava izbirnega predmeta je mogoča v mesecu septembru, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor učenec želi, še prostor, da se urnik nove skupine ujema z urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta. Prošnjo za spremembo izbirnega predmeta starši oddajo oz. pošljejo čim prej v tajništvo šole. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.


Ponudba OIP za šolsko leto 2022/2023

RazredOIP
7. rAnsambelska igra
 Filmska vzgoja – Kaj je film?
 Likovno snovanje 1
 Literarni klub
 Nemščina 1
 Obdelava gradiv – les
 Risanje v geometriji in tehniki
 Ruščina 1
 Sonce, Luna, Zemlja
 Šport za sprostitev
 Turistična vzgoja
 Urejanje besedil
 Verstva in etika 1
                  
8. rAnsambelska igra
 Filmska vzgoja – Filmski žanri
 Glasbena dela
 Gledališki klub
 Izbrani šport Odbojka/Košarka
 Likovno snovanje 2
 Multimedija
 Nemščina 2
 Obdelava gradiv – les
 Poskusi v kemiji
 Risanje v geometriji in tehniki
 Ruščina 1
 Turistična vzgoja
  
9. rAnsambelska igra
 Filmska vzgoja – Film in družba
 Likovno snovanje 3
 Nemščina 3
 Računalniška omrežja
 Retorika
 Risanje v geometriji in tehniki
 Ruščina 1
 Šolsko novinarstvo
 Šport za zdravje
 Turistična vzgoja

7. razred

Ansambelska igra

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Ansambelska igra ponuja učencem aktivno instrumentalno in vokalno udejstvovanje (samostojno in v skupini). Učenec odkriva in razvija svoje glasbene interese, sposobnosti in muzikalnost, ki so pomembni za glasbeno samozavest pri izvajanju. V procesu skupnega muziciranja se oblikujejo pomembne glasbeno-komunikacijske sposobnosti, ki udeležence osebnostno bogatijo in jih povezujejo.

Glasbeno predznanje ni pogoj, je pa zaželeno. Vsak lahko »razvija« svoj inštrument (ki ga že igra v glasbeni šoli) ali pa uporablja druga glasbila: lastna, improvizirana, zvočne cevi – boomwhakerji, cajon, Orffova, elektronska glasbila itd.

Filmska vzgoja – Kaj je film?

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Učenci dobijo vpogled v osnove filmske kulture:

 • razumejo film kot ustvarjalni proces, umetniško predstavljanje;
 • vzpostavljajo neposredni stik s filmom (filmska projekcija) in oblikujejo svoja merila za vrednotenje filma;
 • razvijajo lastno doživljanje filma na različnih ravneh, veščino interpretacije filma ter se učijo izražati svoja spoznanja;
 • razvijajo lastno ustvarjalnost na področju animiranega filma, krepijo občutek za odgovorno timsko delo.
 • medsebojno komunikacijo in delitev dela v procesu nastajanja filma;
 • primerjajo film s preostalimi vrstami umetnosti in krepijo sposobnost njihovega povezovanja; ob filmskih vsebinah osebnostno rastejo, razvijajo sočutje in dovzetnost za doživljanje drugih ter se učijo sprejemati družbeno odgovornost.

Likovno snovanje 1

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Učenci:

 • razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo;
 • razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti;
 • bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje;
 • usvajajo elementarna znanja likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote;  
 • se seznanjajo z likovnimi izrazi in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo;
 • ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost;
 • z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo telesno-kiparski odnos in občutenje likovnega prostora;   
 • se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom;
 • razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost;
 • bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete;
 • razvijajo čut za lepo;
 • spoznavajo vlogo in pomen vizualnih komunikacij v ožjem in širšem okolju;  
 • razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah;
 • razvijajo odnos za likovne stvaritve, nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine;
 • razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov;
 • razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture in zmožnost vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju.

Literarni klub

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Literarni klub ponuja učencem vpogled v čarobni svet književnosti.

Pri tem izbirnem predmetu pričakujemo učence, ki kdaj pa kdaj zamenjajo računalniški ali televizijski ekran za knjigo in se prepustijo domišljiji: pogovarjali se bomo o njihovih najljubših knjigah in avtorjih, prebrali knjige za bralno značko in predlagali svoje. Spoznavali se bomo tako s slovensko kot tudi s svetovno literaturo, odkrivali »dobre stare klasike« in jim dodajali sodobne.

V okviru literarnega kluba ne bo manjkalo tudi pisnih izdelkov. Vzpodbujali bomo kreativno pisanje in se potrudili z izdelavo svoje knjige, morda celo pesniške zbirke ter se z izdelki udeleževali literarnih natečajev.

Naj knjiga ne bo nujno zlo domačega branja, ki ga moramo opraviti. Ponudi nam lahko fantastična doživetja, če smo ji le pripravljeni dati priložnost!

Nemščina 1

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Nemščina 1 je izbirni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 7. razredu. Izvaja se v obsegu dveh ur tedensko. Učenci bodo spoznali osnovno besedišče in jezikovne strukture obravnavanih tem. Učne vsebine so: družina, konjički in prosti čas, živali, države in jeziki, šola, razred, prijatelji, jedi in pijače, čas in podobno. Pouk popestrimo z didaktičnimi igrami, križankami, pesmimi, plakati na različne teme ter drugim, saj to pripomore k boljšemu razumevanju nemškega jezika in kulture.

Pouk nemščine temelji predvsem na govornem izražanju, urimo pa tudi slušno razumevanje in pisanje. Učenci bodo tako razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno izražanje.

Učencem bo znanje, ki ga pridobijo pri nemščini kot izbirnem predmetu, koristilo pri nadaljnjem šolanju.

Nemščino govori več kot 100 milijonov ljudi v Evropi – postani še ti eden izmed njih.


Obdelava gradiv: les

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Učenci spoznavajo gradivo – les ob oblikovanju in izdelavi uporabnih predmetov: makete, kulise za scenografijo dramskih predstav šole, lutke … Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti posameznih vrst lesa, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Delo poteka v tehnični delavnici.

Učenci:

 • ob načrtovanju krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij;
 • se ob izdelavi navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljajo svoje zamisli …) ;
 • si pridobijo izkušnje iz resničnega sveta;
 • urijo motoriko rok in telesa;
 • se učijo svoje izdelke tudi vrednotiti po funkcionalni, estetski in ekonomski plati;
 • z uspešnim delom in končnim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

Risanje v geometriji in tehniki

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Risanje v geometriji in tehniki je izbirni predmet, ki ga učenci izberejo v 7., 8. in/ali 9. razredu.
Učna snov predmeta: risanje predmeta v izometriji, aksonometriji, perspektivi.

Učenci bodo spoznali pristop in osnove risbe v arhitekturi, urbanizmu, gradbeništvu in v tehniki (elektrotehniki in strojništvu).

Delovanje poteka v učilnici in na terenu oz. v okolici šole.

Učenci:

 • razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja tehničnih problemov, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega modela, ugotavljanja zvez med deli in celoto,
 • s samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in razvijajo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, sposobnosti konstruktivnega mišljenja in fantazije, gojijo sodelovanje in delovne odnose v skupini.

Ruščina 1

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Pri OIP Ruščina 1 se učenci spoznajo z razlikami med slovenskim in ruskim glasovnim ter naglasnim sistemom. Naučijo se branja in pisanja cirilice, osvojijo besedišče, ki je vezano na obravnavane teme iz vsakdanjega življenja. Spoznajo osnovne oblikoslovne značilnosti in značilnosti ruske skladnje v primerjavi s slovensko.

Sonce, Luna, Zemlja

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri izbirnem predmetu Sonce Luna Zemlja (astronomija) se učenci seznanijo z osnovnimi naravnimi zakonitostmi ter odkrivajo nova znanja na področju astronomije. Raziskujemo in se čudimo razsežnosti vesolja.

Šport za sprostitev

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1 (oz. sklop ur)

Namen programa ŠSP je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov zelo pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Ponudba in izpeljava programa je v veliki meri odvisna od prostorskih in materialnih možnosti šole. Nekatere vsebine je možno izpeljati le v strnjeni obliki (pohodništvo, rafting, tekaške prireditve, kegljanje, lokostrelstvo, golf …), zato take vsebine potekajo zunaj šole in tudi zunaj urnika. Prav zato so določene vsebine pri ŠSP povezane z minimalnimi finančnimi stroški.

Turistična vzgoja

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri izbirnem predmetu Turistična vzgoja se učenci seznanijo z osnovami turizma in turizmom kot gospodarsko dejavnostjo ter vplivom turizma na okolje, spoznajo poklice, ki so povezani s turizmom, naravno in kulturno dediščino, spominke ter turizem v domačem kraju.

Urejanje besedil

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Učenci pri predmetu pridobijo osnovna znanja računalništva in razvijajo digitalno pismenost. Učenci bodo spoznali računalniške komponente, delovanje računalnika, se naučili učinkovito brskati po spletu in ovrednotiti dostopne informacije, prenašali in vključevali podatke s spleta v različne dokumente, natančno spoznali delo z urejevalnikom besedila MS Word ter urejali tabele in izdelovali grafe v MS Excel.

Verstva in etika 1

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri predmetu Verstva in etika učenci spoznajo štiri najbolj razširjena verstva na svetu ter prevladujoča verstva v Sloveniji skupaj z njihovimi značilnostmi.

Izbirne teme pri tem predmetu so še: verski vzori in vzorniki, azijska verstva, tradicionalne religije, novodobne verske oblike, reševanje nasprotij.


8. razred

Ansambelska igra

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Ansambelska igra ponuja učencem aktivno instrumentalno in vokalno udejstvovanje (samostojno in v skupini). Učenec odkriva in razvija svoje glasbene interese, sposobnosti in muzikalnost, ki so pomembni za glasbeno samozavest pri izvajanju. V procesu skupnega muziciranja se oblikujejo pomembne glasbeno-komunikacijske sposobnosti, ki udeležence osebnostno bogatijo in jih povezujejo.

Glasbeno predznanje ni pogoj, je pa zaželeno. Vsak lahko »razvija« svoj inštrument (ki ga že igra v glasbeni šoli) ali pa uporablja druga glasbila: lastna, improvizirana, zvočne cevi – boomwhakerji, cajon, Orffova, elektronska glasbila itd.

Filmska vzgoja – Filmski žanri

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti: zvrstno, žanrsko in tehnološko ter da se preizkusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca.

Pri tem izbirnem predmetu se ukvarjamo s filmskimi žanri. Ogledali si bomo filme različnih žanrov, se z žanri seznanili in na kratko spoznali tudi zgodovino filma. Učenci se preizkusijo pri ustvarjanju kratkega igranega filma: posnamejo kratek igrani film, ki kaže lastnosti izbranega žanra. Dolžina filma bo od ene do štirih minut. Učenci se bodo seznanili s postopkom nastanka filma – od osnovne zamisli do končnega izdelka in montaže.

Glasbena dela

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Učenci se poglobijo v aktivno percepcijo (poslušanje) umetniške literature oz. izbran repertoar glasbenih del. Ustvarjalno izbirajo skladbe, jih vrednotijo in oblikujejo svoj seznam z določenim namenom poslušanja.

Učenci se naučijo:

 • poglobiti, oz. razširiti sposobnost aktivnega (doživljajskega in analitičnega) poslušanja in doživljanja glasbe;
 • razširiti spekter poznavanja glasbene literature (klasične in neklasične);
 • izoblikovati glasbeni okus ter aktivno izbirati koncerte/predstave ter postati aktivni poslušalec;
 • obiski koncerta/predstave
 • usvojiti poslušanje – doživljanje z različnih perspektiv (glasba in naravni elementi)
 • razvijati lastno doživljanje glasbene kompozicije na različnih ravneh;
 • uriti veščino interpretacije skladb ter se naučiti izražati svoja spoznanja (praktično);
 • prepoznati poglavitne učinke glasbe na človekovo naravo (predvsem na svoje počutje) in z raziskovanjem poiskati ustrezno glasbo za lastno sproščanje (osnova terapije z glasbo) – seznam skladb
 • ustvarjalno predstaviti drugim svoja spoznanja o zdravilni lastnosti glasbe

Gledališki klub

Letno število ur: 35.

Tedensko število ur: 1

Učenci se seznanijo z gledališkimi pojmi. Učijo se nastopati in premagovati strah pred nastopom, kar krepi osebnostno rast. Sposobnost vživljanja v druge in prepričljivo igro vlog se naučijo z vajami.

Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Poleg tega je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih in obiskovanjem gledaliških predstav.

Izbrani šport (Odbojka/Košarka)

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1 (oz. sklop ur)

Vsebina predmeta (Odbojka):

 • osnovni tehnični elementi: zgornji in spodnji odboj, spodnji servis;
 • učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov: podaja, sprejem servisa, zgornji servis, napadalni udarec, enojni in dvojni blok, sistemi igre;
 • uspešna uporaba tehničnih in taktičnih elementov v igri;
 • pravila igre in sodniški znaki;
 • seznanitev z odbojko na mivki (učenci prispevajo za igrišče in avtobusni prevoz – okvirno 5 €); ogled odbojkarske tekme.

Vsebina predmeta (Košarka):

 • osnove tehnike (vodenje, zaustavljanje, met na koš, podajanje, preigravanje …);
 • osnove taktike (vtekanje, odkrivanje, križanje, protinapad, igra 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 …);
 • cilj – uspešna uporaba tehničnih in taktičnih elementov v igri.

Likovno snovanje 2

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Učenci:

 • razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo;
 • razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti;
 • bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje;
 • usvajajo elementarna znanja likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote;
 • se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo;
 • ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost;
 • z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo telesno-kiparski odnos in občutenje likovnega prostora; 
 • se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom;
 • razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost;
 • bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete;
 • razvijajo čut za lepo;
 • spoznavajo vlogo in pomen vizualnih komunikacij v ožjem in širšem okolju; 
 • razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah;
 • razvijajo odnos za likovne stvaritve, nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine;
 • razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov;
 • razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture in zmožnost vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju.

Multimedija

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Učenci pri predmetu razvijajo znanja in spretnosti za učinkovito in uspešno uporabo računalniške tehnologije. Naučijo se kakovostne uporabe programov za predstavitev informacij na več različnih načinov. Naučili se bodo strategij uspešnega in učinkovitega iskanja informacij, izdelali multimedijsko predstavitev v MS PowerPoint, oblikovali tabele in grafe v MS Excel ter spoznali osnove obdelave slik, zvoka in videoposnetkov.

Nemščina 2

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Nemščina 2 je izbirni predmet, namenjen učencem 8. razredov, ki so se nemščino že učili v 7. razredu. Nemščina 2 je nadaljevalna stopnja poznavanja nemškega jezika, zato mora imeti učenec ustrezno predznanje. Izvaja se v obsegu dveh ur tedensko.

Učenci nadgrajujejo svoje znanje ter spoznajo osnovno besedišče in jezikovne strukture obravnavanih tem, kot so: dom (hiša, stanovanje), zdravje, deli telesa, nezgode, izražanje v pretekliku, pisanje kratkih besedil in drugo. Pouk popestrimo z didaktičnimi igrami, križankami, plakati na različne teme ter drugim, saj to pripomore k boljšemu razumevanju nemškega jezika in kulture.

Pouk nemščine temelji predvsem na govornem izražanju, urimo pa tudi slušno razumevanje in pisanje. Učenci bodo tako razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učencem bo znanje, ki ga pridobijo pri nemščini kot izbirnem predmetu, koristilo pri nadaljnjem šolanju.

Obdelava gradiv: les

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Učenci spoznavajo gradivo – les ob oblikovanju in izdelavi uporabnih predmetov: makete, kulise za scenografijo dramskih predstav šole, lutke … Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti posameznih vrst lesa, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Delo poteka v tehnični delavnici.

Učenci:

 • ob načrtovanju krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij;
 • se ob izdelavi navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljajo svoje zamisli …);
 • si pridobijo izkušnje iz resničnega sveta;
 • urijo motoriko rok in telesa;
 • se učijo svoje izdelke tudi vrednotiti po funkcionalni, estetski in ekonomski plati;
 • z uspešnim delom in končnim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

Poskusi v kemiji

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri izbirnem predmetu POK se razvijajo in poglabljajo naravoslovna pismenost, učenje z raziskovanjem, različne spretnosti in veščine. Učenci se učijo, kako povezovati teorijo s prakso. Pod nadzorom izvajajo eksperimente v skupini ali individualno.

Naučijo se, kako skuhamo milo in s kemijo žlahtimo kovine, kako naredimo zlati dež, kaj so faraonove kače in še mnogo več!

Risanje v geometriji in tehniki

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Risanje v geometriji in tehniki je izbirni predmet, ki ga učenci izberejo v 7., 8. in/ali 9. razredu.
Učna snov predmeta: risanje predmeta v izometriji, aksonometriji, perspektivi.

Učenci bodo spoznali pristop in osnove risbe v arhitekturi, urbanizmu, gradbeništvu in v tehniki (elektrotehniki in strojništvu).

Delovanje poteka v učilnici in na terenu oz. v okolici šole.

Učenci:

 • razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja tehničnih problemov, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega modela, ugotavljanja zvez med deli in celoto,
 • s samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in razvijajo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, sposobnosti konstruktivnega mišljenja in fantazije, gojijo sodelovanje in delovne odnose v skupini.

Ruščina 1

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Pri OIP Ruščina 1 se učenci spoznajo z razlikami med slovenskim in ruskim glasovnim ter naglasnim sistemom. Naučijo se branja in pisanja cirilice, osvojijo besedišče, ki je vezano na obravnavane teme iz vsakdanjega življenja. Spoznajo osnovne oblikoslovne značilnosti in značilnosti ruske skladnje v primerjavi s slovensko.

Turistična vzgoja

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri izbirnem predmetu Turistična vzgoja se učenci seznanijo z osnovami turizma in turizmom kot gospodarsko dejavnostjo ter vplivom turizma na okolje, spoznajo poklice, ki so povezani s turizmom, naravno in kulturno dediščino, spominke ter turizem v domačem kraju.


9. razred

Ansambelska igra

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Ansambelska igra ponuja učencem aktivno instrumentalno in vokalno udejstvovanje (samostojno in v skupini). Učenec odkriva in razvija svoje glasbene interese, sposobnosti in muzikalnost, ki so pomembni za glasbeno samozavest pri izvajanju. V procesu skupnega muziciranja se oblikujejo pomembne glasbeno-komunikacijske sposobnosti, ki udeležence osebnostno bogatijo in jih povezujejo.

Glasbeno predznanje ni pogoj, je pa zaželeno. Vsak lahko »razvija« svoj inštrument (ki ga že igra v glasbeni šoli) ali pa uporablja druga glasbila: lastna, improvizirana, zvočne cevi – boomwhakerji, cajon, Orffova, elektronska glasbila itd.

Filmska vzgoja – Film in družba

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Pri izbirnem predmetu Filmska vzgoja – film in družba, ki je eno najbolj razširjenih področij umetnosti med mladimi, je v ospredju obravnavanje filma kot umetnosti, množičnega medija in tehničnega proizvoda. Predmet izpostavlja doživetje filma, spoznavanje osnov filmske umetnosti in filmsko ustvarjalnost.

Likovno snovanje 3

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 2 uri na 14 dni

Učenci:

 • razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo;
 • razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti;
 • bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje;
 • usvajajo elementarna znanja likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote;
 • se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo;
 • ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost;
 • z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo telesno-kiparski odnos in občutenje likovnega prostora; 
 • se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom;
 • razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost;
 • bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete;
 • razvijajo čut za lepo;
 • spoznavajo vlogo in pomen vizualnih komunikacij v ožjem in širšem okolju; 
 • razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah;
 • razvijajo odnos za likovne stvaritve, nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine;
 • razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov;
 • razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture in zmožnost vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju.

Nemščina 3

Letno število ur: 64

Tedensko število ur: 2

Nemščina 3 je izbirni predmet, namenjen učencem 9. razredov, ki so se nemščino že učili v 7. in 8. razredu. Nemščina 3 je nadaljevalna stopnja, zato mora imeti učenec ustrezno predznanje. Izvaja se v obsegu dveh ur tedensko.

Učenci nadgrajujejo in utrjujejo svoje znanje, spoznavajo in ponavljajo osnovno besedišče in jezikovne strukture obravnavanih tem, in sicer: mesto, stanovanje, delo in poklic, oblačila in obutev, svet včeraj, danes, jutri, prazniki, rojstni dan in podobno. Pouk popestrimo z didaktičnimi igrami, križankami, plakati na različne teme ter drugim, saj to pripomore k boljšemu razumevanju nemškega jezika in kulture.

Pouk nemščine temelji predvsem na govornem izražanju, urimo pa tudi slušno razumevanje in pisanje. Učenci bodo tako razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učencem bo znanje, ki ga pridobijo pri nemščini kot izbirnem predmetu, koristilo pri nadaljnjem šolanju.

Računalniška omrežja

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Učenci pri predmetu spoznavajo zgradbo in pomen računalniških omrežij, iskanja in vrednotenja informacij in razvijajo digitalno pismenost. Učenci bodo spoznali programski jezik HTML in izdelali svojo prvo spletno stran, ki jo bodo grafično oblikovali s pomočjo uporabe CSS-a. Naučili se bodo uporabljati Arnesovo okolje za izdelavo spletnih strani WordPress in v njem izdelali zahtevnejšo spletno stran. Naredili bodo tudi prve korake v svet programiranja v jeziku Python.

Retorika

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Učenec naj bi se naučil predvsem samostojnega, povezovalnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč pri drugih predmetih v teku nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi na vseh drugih področjih družbenega in zasebnega življenja.

Risanje v geometriji in tehniki

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Risanje v geometriji in tehniki je izbirni predmet, ki ga učenci izberejo v 7., 8. in/ali 9. razredu.
Učna snov predmeta: risanje predmeta v izometriji, aksonometriji, perspektivi.

Učenci bodo spoznali pristop in osnove risbe v arhitekturi, urbanizmu, gradbeništvu in v tehniki (elektrotehniki in strojništvu).

Delovanje poteka v učilnici in na terenu oz. v okolici šole.

Učenci:

 • razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja tehničnih problemov, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega modela, ugotavljanja zvez med deli in celoto;
 • s samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in razvijajo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, sposobnosti konstruktivnega mišljenja in fantazije, gojijo sodelovanje in delovne odnose v skupini.

Ruščina 1

Letno število ur: 64

Tedensko število ur: 2

Pri OIP Ruščina se učenci spoznajo z razlikami med slovenskim in ruskim glasovnim ter naglasnim sistemom. Naučijo se branja in pisanja cirilice, osvojijo besedišče, ki je vezano na obravnavane teme iz vsakdanjega življenja. Spoznajo osnovne oblikoslovne značilnosti in značilnosti ruske skladnje v primerjavi s slovensko.

Šolsko novinarstvo

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Kdo odloča, kaj bo pisalo v časopisu, kaj je modno, kaj ni, kdo se bo pojavil na osrednjih straneh časopisa, kdo na naslovnici? Kaj spada v šolski časopis, kaj v resen dnevnik, kaj v »rumeni« tisk? Kje in kako najdeš udarne novice in kako jih predstaviš javnosti?

Vse to in še več bodo učenci izvedeli pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo. Tu se bodo naučili predvsem, kako nastane šolski časopis: delali bodo intervjuje, ankete, pisali članke in reportaže, kolumne, komentarje in drugo. Ukvarjali se bodo z aktualnimi temami na šoli in izven nje. Spoznali bodo pestro paleto slovenskega dnevnega, tedenskega, mesečnega časopisja, se spoznavali s televizijskimi in spletnimi mediji ter s poklicem novinarja, urednika, redaktorja in ostalih vključenih v obveščanje javnosti. Končne izdelke izbirnega predmeta bodo pokazali z izdajo enega ali več šolskih glasil.

Šport za zdravje

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1 (oz. sklop ur)

Namen programa ŠZZ je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov zelo pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Ponudba in izpeljava programa je v veliki meri odvisna od prostorskih in materialnih možnosti šole. Nekatere vsebine je možno izpeljati le v strnjeni obliki (pohodništvo, tekaške prireditve, bowling, plezanje …), zato take vsebine potekajo izven šole in urnika. Prav zato so določene vsebine pri ŠZZ povezane z minimalnimi finančnimi stroški.

Turistična vzgoja

Letno število ur: 32

Tedensko število ur: 1

Pri izbirnem predmetu Turistična vzgoja se učenci seznanijo z osnovami turizma in turizmom kot gospodarsko dejavnostjo ter vplivom turizma na okolje, spoznajo poklice, ki so povezani s turizmom, naravno in kulturno dediščino, spominke ter turizem v domačem kraju.

 

Oznake: