Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši!

Neobvezni izbirni predmeti so namenjeni učencem 1. razreda, od 4. do 6. razreda ter v primeru zadostnega števila prijav tudi učencem od 7. do 9. razreda.

Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni obvezna. Za učence, ki neobvezni izbirni predmet izberejo, pa je obiskovanje pouka obvezno (vsako odsotnost je potrebno opravičiti), prav tako pa je ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko, priporočamo pa, da učenci izberejo največ en neobvezni predmet.

Vsak izbirni predmet traja 1 uro tedensko, razen nemščine, ki traja 2 uri tedensko.

Postopek izbire izvedejo starši skupaj z otrokom

Opisani postopek velja za učence od bodočega 4. do 9. razreda. Starši bodočih prvošolcev so postopek izbire opravili pri vpisu, prav tako zanje spodnja časovnica ne velja. 

Predstavitev izbirnih predmetov bo objavljena na spletni strani šole v mesecu marcu.

V mesecu aprilu bo na portalu eA za starše odprt sklop neobvezni izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem bo napisano »Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih bomo ponudili (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu.

Priporočamo, da starši smiselno presodite, koliko dodatnih obremenitev zmore vaš otrok in pri katerem predmetu bo lahko uspešen. Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni obvezna.

Če želite otroka prijaviti k neobveznemu izbirnemu predmetu, na desni strani označite ta predmet.

Če svojega otroka ne želite prijaviti k neobveznim izbirnim predmetom, označite »Ne bo obiskoval/a nobenega predmeta«.

Nato shranite svojo izbiro.

Prijavnic na izbirne predmete vam ni potrebno tiskati!

Ob koncu postopka bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, učenci pa jih bodo prinesli domov v podpis v dveh izvodih. En izvod bo otrok vrnil šoli, drug izvod bo ostal staršem.


Ponudba NIP za šolsko leto 2022/2023

RazredNIP
4. rNemščina
 Umetnost
 Šport
  
5. rRačunalništvo
 Nemščina
 Umetnost
 Šport
  
6.rRačunalništvo
 Nemščina
 Umetnost
  
7.-9. rNemščina


CENTER

4.razred

Nemščina

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja, na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi preko igre vlog, intervjujev, pesmi in iger. Pouk nemščine popestrimo tudi z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Umetnost

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: predvidoma 2 uri na vsakih 14 dni

Učenci:

 • spoznavajo osnovne strukture gledališča in dramskega besedila;
 • usvajajo osnovna igralska izrazna sredstva (telo, gib, glas, govor);
 • ustvarjajo idejna besedila ter lastna dramska besedila in glasbo v povezavi z likovno upodobljeno zgodbo;
 • improvizirajo in ustvarjajo krajše gledališke prizore;
 • se glasbeno opismenjujejo (navajanje na samostojno orientacijo v partiturah, zapisujejo glasbene zamisli);
 • poustvarjajo in ustvarjajo vokalne in inštrumentalne vsebine, glede na želje in sposobnosti učencev, zvočno improvizirajo ter izražajo lastne glasbene zamisli;
 • razvijajo sposobnosti za individualno in skupinsko delo, uporabljajo glasbeno komunikacijo, v povezavi z likovnimi in drugimi prvinami predstave, kar krepi zaupanje in samozavest;
 • oblikujejo in doživeto poustvarijo glasbeno ali z glasbo povezano predstavo (npr. glasbena pravljica, spevoigra, muzikal), oz. ozvočijo različne vsebine (npr. filme, razstave likovnih del, šolske proslave).

Šport

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri predmetu se učenci spoznajo s pomenom športa kot delom zdravega življenjskega sloga. Z izbranimi vsebinami in izpeljavo bomo skušali približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam ter poudarili sprostilni in razvedrilni značaj športa. Izvajali bomo štafetne in elementarne igre, dejavnosti na snegu, ples, igre z žogami in loparji, skoke, mete in plezanje.


5.razred

Računalništvo

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1 (predvidoma se bo izvajalo v blok urah vsak drugi teden)

Pri računalništvu učenci razvijajo digitalno pismenost in se spoznajo s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Spoznali bodo metode reševanja problemov, razvijali računalniško mišljenje, spoznali namen in omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Predmet pri učencih spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje ter poseben način razmišljanja in delovanja. Učenci razvijajo znanje, spretnosti in veščine, ki jim bodo koristile tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju.

Pri predmetu učenci:

 • spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
 • razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost delovanja v skupini in si krepijo pozitivno samopodobo,
 • se naučijo izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
 • spoznajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,
 • se zavedajo omejitve računalniških tehnologij,
 • pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,
 • se seznanjajo z abstrakcijo,
 • razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad.

Nemščina

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja, na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi preko igre vlog, intervjujev, pesmi in iger. Pouk nemščine popestrimo tudi z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Umetnost

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: predvidoma 2 uri na vsakih 14 dni

Učenci:

 • spoznavajo osnovne strukture gledališča in dramskega besedila;
 • usvajajo osnovna igralska izrazna sredstva (telo, gib, glas, govor);
 • ustvarjajo idejna besedila ter lastna dramska besedila in glasbo v povezavi z likovno upodobljeno zgodbo;
 • improvizirajo in ustvarjajo krajše gledališke prizore;
 • se glasbeno opismenjujejo (navajanje na samostojno orientacijo v partiturah, zapisujejo glasbene zamisli);
 • poustvarjajo in ustvarjajo vokalne in inštrumentalne vsebine, glede na želje in sposobnosti učencev, zvočno improvizirajo ter izražajo lastne glasbene zamisli;
 • razvijajo sposobnosti za individualno in skupinsko delo, uporabljajo glasbeno komunikacijo, v povezavi z likovnimi in drugimi prvinami predstave, kar krepi zaupanje in samozavest;
 • oblikujejo in doživeto poustvarijo glasbeno ali z glasbo povezano predstavo (npr. glasbena pravljica, spevoigra, muzikal), oz. ozvočijo različne vsebine (npr. filme, razstave likovnih del, šolske proslave).

Šport

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri predmetu se učenci spoznajo s pomenom športa kot delom zdravega življenjskega sloga. Z izbranimi vsebinami in izpeljavo bomo skušali približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam ter poudarili sprostilni in razvedrilni značaj športa. Izvajali bomo štafetne in elementarne igre, dejavnosti na snegu, ples, igre z žogami in loparji, skoke, mete in plezanje.


6.razred

Računalništvo

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1 (predvidoma se bo izvajalo v blok urah vsak drugi teden)

Pri računalništvu učenci razvijajo digitalno pismenost in se spoznajo s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Spoznali bodo metode reševanja problemov, razvijali računalniško mišljenje, spoznali namen in omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Predmet pri učencih spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje ter poseben način razmišljanja in delovanja. Učenci razvijajo znanje, spretnosti in veščine, ki jim bodo koristile tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju.

Pri predmetu učenci:

 • spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
 • razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost delovanja v skupini in si krepijo pozitivno samopodobo,
 • se naučijo izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
 • spoznajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,
 • se zavedajo omejitve računalniških tehnologij,
 • pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,
 • se seznanjajo z abstrakcijo,
 • razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad.

Nemščina

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja, na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi preko igre vlog, intervjujev, pesmi in iger. Pouk nemščine popestrimo tudi z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Umetnost

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: predvidoma 2 uri na vsakih 14 dni

Učenci:

 • spoznavajo osnovne strukture gledališča in dramskega besedila;
 • usvajajo osnovna igralska izrazna sredstva (telo, gib, glas, govor);
 • ustvarjajo idejna besedila ter lastna dramska besedila in glasbo v povezavi z likovno upodobljeno zgodbo;
 • improvizirajo in ustvarjajo krajše gledališke prizore;
 • se glasbeno opismenjujejo (navajanje na samostojno orientacijo v partiturah, zapisujejo glasbene zamisli);
 • poustvarjajo in ustvarjajo vokalne in inštrumentalne vsebine, glede na želje in sposobnosti učencev, zvočno improvizirajo ter izražajo lastne glasbene zamisli;
 • razvijajo sposobnosti za individualno in skupinsko delo, uporabljajo glasbeno komunikacijo, v povezavi z likovnimi in drugimi prvinami predstave, kar krepi zaupanje in samozavest;
 • oblikujejo in doživeto poustvarijo glasbeno ali z glasbo povezano predstavo (npr. glasbena pravljica, spevoigra, muzikal), oz. ozvočijo različne vsebine (npr. filme, razstave likovnih del, šolske proslave).

7. razred

Nemščina

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja. Naučili se bodo osnovne besede in osnovne stavčne strukture. Naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk nemščine popestrimo z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, igro vlog, intervjuji, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.


 8. razred

Nemščina

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja. Naučili se bodo osnovne besede in osnovne stavčne strukture. Naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk nemščine popestrimo z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, igro vlog, intervjuji, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.


9. razred

Nemščina

Letno število ur: 64

Tedensko število ur: 2

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja. Naučili se bodo osnovne besede in osnovne stavčne strukture. Naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk nemščine popestrimo z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, igro vlog, intervjuji, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.


PRIMSKOVO

4. razred

Nemščina

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi preko igre vlog, intervjujev, pesmi in iger. Pouk nemščine popestrimo tudi z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Umetnost

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: predvidoma 2 uri na vsakih 14 dni

Raziskovanje sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen razvijanja učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi.

Učenci:

 • z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote,
 • se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji,
 • z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo v povezavi z izbrano zgodbo,
 • besedno interpretirajo likovna dela umetnikov,
 • povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost,
 • oblikujejo zamisli za izdelavo scenskega prostora v povezavi z zgodbo in glasbo.

Šport

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri predmetu se učenci spoznajo s pomenom športa kot delom zdravega življenjskega sloga. Z izbranimi vsebinami in izpeljavo bomo skušali približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam ter poudarili sprostilni in razvedrilni značaj športa. Izvajali bomo štafetne in elementarne igre, dejavnosti na snegu, ples, igre z žogami in loparji, skoke, mete in plezanje.


 5. razred

Računalništvo

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1 (predvidoma se bo izvajalo v blok urah vsak drugi teden)

Pri računalništvu učenci razvijajo digitalno pismenost in se spoznajo s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Spoznali bodo metode reševanja problemov, razvijali računalniško mišljenje, spoznali namen in omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Predmet pri učencih spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje ter poseben način razmišljanja in delovanja. Učenci razvijajo znanje, spretnosti in veščine, ki jim bodo koristile tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju.

Pri predmetu učenci:

 • spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
 • razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost delovanja v skupini in si krepijo pozitivno samopodobo,
 • se naučijo izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
 • spoznajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,
 • se zavedajo omejitve računalniških tehnologij,
 • pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,
 • se seznanjajo z abstrakcijo,
 • razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad.

Nemščina

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja, na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi preko igre vlog, intervjujev, pesmi in iger. Pouk nemščine popestrimo tudi z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Umetnost

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: predvidoma 2 uri na vsakih 14 dni

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja, na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi preko igre vlog, intervjujev, pesmi in iger. Pouk nemščine popestrimo tudi z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Šport

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri predmetu se učenci spoznajo s pomenom športa kot delom zdravega življenjskega sloga. Z izbranimi vsebinami in izpeljavo bomo skušali približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam ter poudarili sprostilni in razvedrilni značaj športa. Izvajali bomo štafetne in elementarne igre, dejavnosti na snegu, ples, igre z žogami in loparji, skoke, mete in plezanja.


 

Oznake: