Spoštovani starši,

pred vrati je prvi šolski dan na novi kranjski šoli Osnovni šoli Janeza Puharja Kranj  – Center s podružnično šolo na Primskovem. V sklopu šole so tudi oddelki vrtca.

Prvi šolski dan bomo poskusili, kljub epidemiji, izpeljati čimbolj normalo in s tem vašim otrokom omogočiti kar se da normalno pogoje za šolanje.

Kot ste bili že seznanjenji, bo šolanje potekalo po modelu B, kar pomeni, da se vsi učenci izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ in šolskimi protokoli. Šolski protokoli so enaki kot so bili ob zaključku lanskega šolskega leta. Zapisani so v prilagojenem Hišnem redu. Hišni red bodo učenci ponovili prvi šolski dan, vi ga boste pa skupaj z razredniki obnovili na roditeljskem sestanku. Hišni red bo objavljen na spletni strani šole.

Do sprejetja novega Hišnega reda, na šoli velja Hišni red OŠ Simona Jenka Kranj.

Nekaj ključnih informacij o MODELU B-OŠ

 • Šola poleg klasične organizacije dela, ki jo določa urnik in LDN, izdela protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov (t.i.„korona“ Hišni red OŠ Simona Jenka Kranj).
 • Pri morebitni udeležbi na dogodkih se učenci ne mešajo med seboj, med njimi je ustrezna razdalja.
 • Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer pa je treba zagotoviti ločenost skupin. Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli, če drugače ni mogoče.
 • V šolo prihajajo samo zdrave osebe.
 • Vsi, ki vstopajo v šolo, upoštevajo predpisan protokol gibanja po šoli.
 • Pri vhodu v šolo so na vidnem mestu nameščena razkužila.
 • Vstop v šolo je v času pouka za starše in ostale obiskovalce možen le po predhodni najavi v tajništvu šole, kjer se vodi evidenca obiskovalcev (vpis v zvezek pred tajništvom). Na PŠ Primskovo evidenco vodi vodja šole.
 • Zunanji obiskovalci uporabljajo zaščitno masko.
 • Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma izkazuje znake koronavirusa ali druge bolezni učenca odpelje v poseben prostor (izolirnica) in obvesti starše/skrbnike, ki učenca prevzamejo v šoli.
 • Uporaba zaščitnih mask je pri gibanju izven razreda (varnega mehurčka) obvezna. Izjeme določa okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2021/71 iz dne 24 .8. 2021.
 • Sestanki, roditeljski sestanki in pogovorne ure v čim večji meri na daljavo (zoom) oziroma če potekajo v šoli izključno ob uporabi PCT ukrepov.
 • Učenci malicajo v razredih.
 • Učenci imajo kosilo po razporedu.
 • Interesne dejavnosti, izbirni predmeti in manjše učne skupine so mogoče ob izvajanju ukrepov.

Z vsemi zgoraj napisanimi ukrepi so se učenci že srečali v prejšnjem šolskem letu. Zato menim, da se jih bomo vsi lahko držali in s tem pripomogli h kvalitetnemu in zdravemu izobraževanju v šoli.

Obveščam vas, da bodo roditeljski sestanki na začetku septembra. Zaradi ustanovitve nove šole je potrebno izvoliti nove predstavnike v svet staršev in predstavnika staršev v svet zavoda. Zato vas prosim, da se sestankov udeležite. Prvi sestanek želimo izpeljati “v živo” , zato vas prosim, da pride na sestanek le eden od staršev.

Roditeljski sestanki za 6.razred bodo že v petek, 3. 9. 2021, saj učenci odhajajo na Naravoslovni tabor v Marindolu. Po modelu B namreč tabor pod določenimi pogoji lahko izpeljemo, kar bomo tudi izkoristili.

Danes bomo na spletni strani šole objavili tudi urnike razredov in razrednike.

Vsem skupaj želim lep zadnji počitniški dan in uspešen začetek novega šolskega leta 2021/22 na novi Osnovni šoli Janeza Puharja Kranj  – Center.

V Kranju, 30. 8. 2021                                                         v. d. ravnatelja:

                                                                                         Klemen Markelj